Auto jsem prodal… vše zařídí kupující ….. OMYL !!!

ZDROJ užitečných informací – https://www.ckp.cz/prepis-vozidla

Doporučení při prodeji / koupi vozidla

ČKP při uplatňování nároků dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, primárně vychází z údajů zapsaných v registru silničních vozidel. Denně se v této souvislosti setkáváme s případy, kdy vyjde najevo, že zápis v registru není aktuální – nedošlo k přepisu vozidla na nového vlastníka. Potom je na původním (dosud registrovaném) vlastníkovi, aby prodej vozidla a změnu vlastníka doložil. Komplikace nastávají v případě, kdy tuto skutečnost nemá čím doložit.

Pokud se tedy chystáte prodat nebo koupit vozidlo, máme pro vás pár doporučení, jak nejlépe postupovat a na co si dát pozor.

KUPNÍ SMLOUVA

V první řadě, ačkoliv to občanský zákoník pro platné uzavření kupní smlouvy výslovně nevyžaduje, doporučujeme o prodeji vozidla sepsat písemnou kupní smlouvu, kterou si pečlivě uschovejte.

Kupní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:

 1. identifkační údaje smluvních stran = prodávajícího a kupujícího (min. jméno, příjmení, datum narození, úplnou adresu bydliště),
 2. identifkaci předmětu koupě = vozidla (uveďte min. dva identifkační údaje o vozidle, ideálně však registrační značku, VIN i číslo velkého technického průkazu),
 3. datum prodeje,
 4. podpisy smluvních stran,
 5. kupní cenu, která však nemusí být stanovena výslovně.

TIP: Vzor kupní smlouvy o prodeji vozidla najdete zdarma na internetu.


UKONČENÍ POVINNÉHO RUČENÍ

  Obecně platí, že pokud již nejste vlastníkem vozidla, nemusíte k němu nadále platit povinné ručení. Povinné ručení však nezaniká automaticky prodejem vozidla, ale až oznámením změny vlastníka pojišťovně.

Registr požaduje při přepisu vozidla doložit platnou zelenou kartu. Zde doporučujeme, aby byla pojistná smlouva uzavřena již na nového vlastníka z kupní smlouvy.

Doporučení: Pokud možno nepředávejte vozidlo ani doklady k vozidlu a neukončujte povinné ručení, dokud nebude vozidlo přepsáno na nového vlastníka. Nespoléhejte se na nového vlastníka, že za vás vše vyřídí. Přepis na registru vozidel si raději zajistěte sami. Vyhnete se tak případným budoucím problematickým situacím, které jsou někdy velmi těžko řešitelné.

PŘEPIS NA REGISTRU

Po prodeji vozidla je třeba dle § 8 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, do 10 pracovních dní podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla na registru silničních vozidel. Nově může zápis změny vlastníka vozidla provést jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (odbor dopravy), už tedy není třeba tuto věc řešit pouze v místě bydliště prodávajícího. K přepisu by mělo dojít na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka. Pokud se přeregistrace nemohou zúčastnit obě smluvní strany, je možné, aby změnu vlastníka provedla pouze jedna ze stran, k tomu však bude potřebovat plnou moc s úředně ověřeným podpisem druhé strany.

Zde je třeba zmínit, že pokud po prodeji vozidla nezajistíte přepis vozidla na registru sami a rozhodnete se udělit plnou moc k přepisu kupujícímu (zejména jedná-li se o vám neznámou osobu), je ve vašem zájmu si ověřit, zda k řádnému přepisu skutečně došlo, protože nedodržení 10denní lhůty pro přepis vozidla může mít nežádoucí důsledky jak pro prodávajícího, tak kupujícího. Jedná se o přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až do 50 000 Kč. Navíc vám, jako dosud evidovanému vlastníkovi, hrozí i další nepříjemnosti (např. pokuty za dopravní přestupky, kterých se dopustí nový vlastník).

Pokud nedojde k přepisu vozidla na registru v uvedené lhůtě, je možné podat žádost o zápis změny vlastníka i bez součinnosti druhé strany (§ 8a zákona č. 56/2001 Sb.). Zde je však důležité upozornit na to, že v praxi pro vás bude poměrně obtížné (ne-li nemožné) bez spolupráce druhé strany docílit přepisu vozidla, pokud již k vozidlu nebudete mít veškerou potřebnou dokumentaci (zejména protokol o evidenční kontrole). Je proto vhodné, abyste evidenční kontrolu s vozidlem absolvovali sami, ještě před prodejem vozidla. Z protokolu si udělejte ověřenou kopii pro případ, že budete následně postupovat dle § 8a zákona č. 56/2001 Sb. (zápis změny vlastníka bez součinnosti kupujícího).

Co je tedy k přepisu vozidla potřeba:

 • osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem),
 • velký technický průkaz,
 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla),
 • platná zelená karta,
 • protokol o evidenční kontrole,
 • doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a),
 • uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši 800 Kč,
 • v některých případech se hradí i ekologická daň.

Evidenční kontrola

Při registraci vozidla na nového vlastníka je třeba předložit protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dní. Smyslem je zjistit, zda souhlasí skutečné údaje o vozidle (zejména číslo karoserie – VIN kód) s údaji zapsanými v technickém průkazu. Evidenční prohlídku je vhodné absolvovat před prodejem vozidla. Nově se však evidenční kontrola provádí na vozidlo (nikoliv „na osobu“), takže ji může zařídit jak prodávající, tak kupující.

Ekologická daň

Pokud vozidlo spadá pod normu EURO 0, 1, 2, je potřeba zaplatit i ekologickou daň. Ekodaň se však platí u každého vozidla pouze jednou, proto pokud je v technickém průkazu již zaznamenáno, že ekodaň byla zaplacena, nebude ji nový majitel platit. Ekodaň může činit až 10 000 Kč. Držitelé průkazu ZTP jsou od ekodaně osvobozeni.

Kali linux dostal zdatnou konkurenci…

Zdravím,

toto jsem si musel poznamenat – kdo z Vás rád občas pro různé věci použije celkem známý soubor hackerských nástrojů – souborně to vychází pod názvem Kali Linux ( https://www.kali.org/ ) , tak vězte, že teď tato svostná linuxová distribuce má celkem zdatného konkurenta ve windows variantě a může si to vyrobit ve virtuálu každý

https://github.com/fireeye/commando-vm

Není bez zajímavosti, že součástí tohoto souboru se staly i skvostné doplňky powershellu od pana Michaela Grafnettera – PowerShell modul DSInternals
https://www.dsinternals.com/sk/na-stiahnutie/

Všem, kdo se starají (alespoň občas) o Active Directory mohu s klidným svědomím jen vřele doporučit !!!

Offline installery pro Adobe programy (2019)

Creative Cloud 2019 – Adobe CC 2019 Download Links – ALL Languages

Adobe CC 2019
Direct Downloads
Windows / MacOS
SizeInstallerSizeInstaller
Photoshop CC 2019 (64-bit)1.7 GBDownload1.6 GBDownload
Lightroom CC 2019909 MBDownload885 MBDownload
Lightroom Classic CC 20191.3 GBDownload1.3 GBDownload
Illustrator CC 2019 (32-bit)1.9 GBDownload  
Illustrator CC 2019 (64-bit)1.9 GBDownload2.0 GBDownload
InDesign CC 2019 (32-bit)931 MBDownload  
InDesign CC 2019 (64-bit)987 MBDownload916 MBDownload
InCopy CC 2019 (32-bit)916 MBDownload  
InCopy CC 2019 (64-bit)970 MBDownload903 MBDownload
Dreamweaver CC 2019 (32bit)788 MBDownload  
Dreamweaver CC 2019 (64bit)838 MBDownload776 MBDownload
Adobe Muse CC 2018771 MBDownload707 MBDownload
Animate CC 2019 (Flash Pro)1.5 GBDownload1.7 GBDownload
Dimension CC 20191.4 GBDownload1.4 GBDownload
Adobe XD CC 2019******
Character Animator CC 20191.1 GBDownload1.2 GBDownload
Premiere Rush CC 20191.7 GBDownload1.7 GBDownload
Premiere Pro CC 20191.7 GBDownload1.8 GBDownload
After Effects CC 20192.0 GBDownload2.0 GBDownload
Audition CC 2019624 MBDownload635 MBDownload
Prelude CC 2019751 MBDownload799 MBDownload
Media Encoder CC 20191.3 GBDownload1.4 GBDownload
Bridge CC 2019 (32-bit)921 MBDownload  
Bridge CC 2019 (64-bit)1.0 GBDownload925 MBDownload
SpeedGrade CC 2015339 MBDownload360 MBDownload
Fuse CC (2017 Beta)3.7 GBDownload3.7 GBDownload
Edge Animate CC 2015149 MBDownload*137 MBDownload*
CC Desktop App (v. 4.8.1.435)319 MBDownload*255 MBDownload*
Other Tools Included in Creative Cloud 2019
Acrobat Pro DC 2019 (32bit)883 MBDownload743 MBDownload
Adobe Camera Raw 11.2393 MBDownload397 MBDownload
Flash Builder 4.7 Prem. (32bit)1.0 GBDownload  
Flash Builder 4.7 Prem. (64bit)1.0 GBDownload1.1 GBDownload
Fireworks CS6438 MBDownload*627 MBDownload*
Encore CS6 (readme)1.1 GBDownload*1.6 GBDownload*
ExtendScript Toolkit CC94 MBDownload96 MBDownload
Adobe Gaming SDK 1.4296 MBDownload315 MBDownload
Touch App Plugins4 MBDownload8 MBDownload
Creative Cloud Packager356 MBDownload*162 MBDownload*

Firefox – jemné doladění dle mých potřeb

Aktualizováno 4.4.2019

*****************************************

Ve výchozím stavu Firefox není nastaven dle mých potřeb, proto :

about:config

 • aby Firefox nezkracoval adresu a vždy psal celou adresu včetně HTTP://  – browser.urlbar.trimURLs >> false
 • aby nepouštěl ven moji privátní IP adresu – media.peerconnection.enabled >> false
 • aby firefox neotravoval/nevaroval s heslem – security.insecure_field_warning.contextual.enabled >> false
 • aby se automaticky na stránce nespouštělo HTML5 video – media.autoplay.enabled >> false
  příklad debilní autoplay stránky : tady je automatické video
  tady to Mozilla řeší : https://support.mozilla.org/cs/questions/1150702
 • Firefox experimentuje s DNS-over-HTTPS (DoH) a používá k tomu DNS Cloudflare. Ve Firefoxu 63 je DoH ve výchozím stavu vypnuté, můžete si ho však zapnout přepnutím network.trr.mode na 2. Použití DoH lze pak otestovat na stránkách Cloudflare.
 • od verze Firefoxu 63 je jinak blokace automatických videí :=>  media.autoplay.default = 0 (povoleno) , 1 (zakázáno) nebo 2 (vždy se zeptat)
 • eliminace notifikačního spamu – dom.webnotifications.enabled >>false

Stahujte tady (přímé odkazy) :

Firefox Quantum

Firefox ESR

Tak a to je vše…